Графік навчального процесу на 2022/2023 навч.рік (денна форма навчання)

Графік навчального процесу Навчально-наукового центру безвідривної форми навчання на 2022/2023 навч.рік

Положення про організацію освітнього процесу в УДУНТ

Положення про групу забезпечення якості освітньої програми УДУНТ

Положення про екзаменаційні комісії

Методична інструкція "Вимоги до підготовки положень, які регламентують освітню діяльність УДУНТ"

Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Українському державному університеті науки і технологій

Положення про планування основних видів роботи, розрахунок навчального навантаження науково-педагогічних працівників та кадрове забезпечення навчального процесу у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Порядок визнання результатів навчання та компетентностей, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРОГРАМ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНІСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

 
 Методичні рекомендації до створення силабусу

Стратегічний план розвитку університету (ДНУЗТ)

Читати далі...

Положення про наукове товариство студентів, курсантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету  

Читати далі...

Положення про соціологічні дослідження

Читати далі...

Статут освітньо-наукового обєднання «Дніпровський консорціум університетів»

Читати далі...

Положення про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Читати далі...

Графік навчального процесу на 2021/2022 навч.рік (заочна форма навчання)

Читати далі...

Графік навчального процесу на 2021/2022 навч.рік (денна форма навчання)

Читати далі...

Норми часу 2020

Читати далі...

Положення про порядок складання і затвердження робочої програми навчальної дисципліни/освітньої компоненти

Читати далі...

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Порядок процедури та оформлення документів  2020

Читати далі...

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм вищої освіти 2021

Читати далі...

Порядок визнання результатів навчання та компетентностей, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті

Читати далі...

Тимчасовий порядок організації та проведення семестрового контролю і підсумкової атестації студентів в умовах карантину з використанням дистанційних технологій

Читати далі...

Положення про організацію та проведення практики студентів

Читати далі...

Положення про раду працедавців та експертні ради працедавців

Читати далі...

План і звіт роботи кафедри 2018-06-14

Читати далі...

Положення про організацію освітнього процесу за заочно-дистанційною формою навчання

Читати далі...

Положення про організацію освітнього процесу в університеті

Читати далі...

Графік навчального процесу на 2020/2021 навч.рік (денна та заочна форма навчання)

Читати далі...

Документи про вищу освіту ДНУЗТ

Читати далі...

Індивідуальний план роботи викладача

Читати далі...

Оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти

Читати далі...

Положення про лекцію 2015-06-23

Читати далі...

Загальні вимоги до дипломних проектів (робіт) 2015-04-08

Читати далі...

Вимоги до організаційного та методичного забезпечення навчальних занять практичного призначення 2015-04-08

Читати далі...

Положення про організацію та проведення контрольних заходів з оцінювання рівня залишкових знань студентів 

Читати далі...

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 2015-04-08

Читати далі...

Положення про навчально-виробничий загін студентів університету»  2015-04-08

Читати далі...

Положення «Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти» 2015-11-16

Читати далі...

Додаток до положення "Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти"  2016-05-04    

Читати далі...

Тимчасове положення про дистанційний курс навчальної дисципліни ч. 1 Лекція. Практичне заняття 2014-12-17

Читати далі...

Положення про експертизу дистанційного курсу  2016-05-20

Читати далі...

Порядок проходження атестації   2017-04-18 для визначення здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

Читати далі...

Положення про атестацію педагогічних працівників 2016-03-23

Читати далі...

Положення про семінар «Організація навчального процесу, основи педагогіки та психології вищої школи» 2015-04-08

Читати далі...

Положення про підготовку навчально-методичних видань