Графік навчального процесу ННІ ДІІТ Заочної освіти 2023/2024 навч. рік

Графік навчального процесу ННІ ІПБТ Заочної освіти 2023/2024 навч. рік

Графік навчального процесу 2023/2024 навч. рік

Графік навчального процесу на 2022/2023 навч.рік (денна форма навчання)

Графік навчального процесу Навчально-наукового центру безвідривної форми навчання на 2022/2023 навч.рік

Положення про організацію освітнього процесу в УДУНТ

Положення про групу забезпечення якості освітньої програми УДУНТ

Положення про екзаменаційні комісії

Положення про порядок підготовки докторів філософії 2023р.

Положення про організацію освітнього процесу за дуальною формою навчання

Положення про дистанційний курс навчальної дисципліни

 
 Положення про забезпечення вибіркової складової ОП
 
 Положення про видання навчальної і навчально-методичної літератури 

Положеня про політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій в УДУНТ

Методична інструкція "Вимоги до підготовки положень, які регламентують освітню діяльність УДУНТ"

Порядок скасування рішення екзаменаційної комісії про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації УДУНТ

Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Українському державному університеті науки і технологій

Положення про анкетування (опитування) стейкхолдерів УДУНТ

ЗБІРНИК ТИПОВИХ АНКЕТ ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Положення про планування основних видів роботи, розрахунок навчального навантаження науково-педагогічних працівників та кадрове забезпечення навчального процесу у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Порядок визнання результатів навчання та компетентностей, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРОГРАМ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНІСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

 

 
 Методичні рекомендації до створення силабусу
 
 Архів (ДНУЗТ)