Сучасна назва кафедри «Іноземні мови».

Кафедра «Іноземні мови» здійснює навчання студентів I, II, V курсів та аспірантів. За денною та заочною формами навчання на всіх факультетах університету.

Кафедра проводить практичні заняття з дисциплін «Іноземна мова» (англійська, німецька), «Ділове, наукове спілкування іноземною мовою» (англійська, німецька).

Практичні заняття по кожній с дисциплін проходять з використанням електронних дидактичних демонстраційних матеріалів (презентації, схеми, відео- й аудіо- записи тощо), що призначені для супроводу навчального процесу.

Дисципліна «Іноземна мова» (англійська, німецька)

Дисципліна «Іноземна мова» вважається однією з важливих складових частин підготовки фахівців залізничної галузі в умовах постійного розширення міжнародних зв’язків України. Метою викладання навчальної дисципліни є

 • формування навичок практичного володіння англійською мовою в обмеженому обсязі для письмового та усного спілкування у сфері професійної діяльності;
 • формування навичок розмовної мови, читання, перекладу та реферування текстів за фахом. Мета і завдання досягаються протягом повного курсу навчання англійської мови, що складається з основного курсу (I – ІІІ семестри).

Мотивацією щодо вивчення англійської мови служить професійна потреба студента стати висококваліфікованим фахівцем з умінням спілкуватися англійською мовою та здобувати інформацію з новітньої англійської літератури за фахом. Тому однією з особливостей цього навчального предмета у ВНЗ є його професійно-орієнтований характер.

Основний курс навчання, обов’язковий для студентів, які здобувають ступінь бакалавра, передбачає обов’язкові заняття в обсязі 270 год. = 9 кредитів ECTS (96 аудиторних годин та 174 години самостійної роботи), що завершуються складанням заліків (І, ІІ семестри) та іспиту (ІІІ семестр).

Кожен етап навчання дає студенту змогу досягти певного рівня практичного володіння англійською мовою, який перевіряється кафедрою в передбачених календарними планами формах підсумкового контролю.

Навчання аудіюванню, говорінню, читанню та письму використовується протягом усіх семестрів з метою оволодіння мовою на рівні, достатньому для роботи фахівця.

Дисципліна «Ділове та наукове спілкування іноземною мовою» характеризується проведенням аудиторних занять, що дозволяють максимально активізувати процес вивчення іноземної мови. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ділове та наукове спілкування іноземною мовою » є науковий іноземний дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції, а також забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі технічних та ділових сферах.

Дисципліна українська «Українська мова для іноземних студентів» розрахована на слухачів підготовчого відділення (720год.) та студентів 1, 2, 3, 4– го курсів (702 год.) та магістрів (104 год.). Навчальний процес відбувається у вигляді практичних занять, консультацій, виконання завдань із самостійної роботи. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Українська мова для іноземних студентів» є фонетика, орфоепія, графіка, орфографія, лексика, словотвір, фразеологія, стилістика, синтаксис, пунктуація, культура української мови, а також ділова українська мова. Комунікативна мета навчання є основною, оскільки й освітня й виховна цілі реалізуються за умови досягнення студентами певного рівня володіння мовою. Вона досягається шляхом формування у студентів необхідних мовних і мовленнєвих умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності. Кінцеві цілі навчання, структуровані у вигляді конкретних поетапних завдань, досягаються (частково чи цілком) протягом усього терміну навчання.

Для проведення практичних занять створено робочі навчальні програми, матеріал в яких відібрано з урахуванням цілей і завдань, що визначені комунікативними і пізнавальними потребами студентів-іноземців вищих навчальних закладів.

Програма структурована відповідно до вимог кредитно-модульної системи, складаються з розділів, що визначають мету, завдання , етапи, зміст, методи і форми навчання, форми контролю і вимоги до рівня володіння студентами основними видами мовленнєвої діяльності, комунікативні завдання, тематику за сферами спілкування, мовний матеріал, що необхідний для досягнення відповідного рівня мовної компетенції, список літератури.

Заняття проводяться в аудиторіях, що оснащені необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою (комп’ютерний клас). Під час навчального процесу використовуються відповідні навчально-дидактичні матеріали: тести, ілюстративний матеріал, набори диференційованих  завдань тощо.

З метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності, диференціації у актуалізації та закріпленні матеріалу викладачами кафедри проводиться індивідуально-консультативна робота.

Самостійна підготовка студентів проводиться з використанням друкованих та електронних підручників, навчальних посібників (з вільним доступом для всіх учасників навчального процесу), а також інших локальних і мережевих інформаційних ресурсів.

При оцінюванні студентів використовуються загальноприйняті стандартизовані методи контролю. Поточний контроль здійснюється за кожним заліковим модулем. До нього входить виконання студентом обов’язкових практичних видів роботи: бесіда за вивченими усними темами, читання та переклад тексту за спеціальністю (індивідуальне читання), тестування за вивченими лексичними та граматичними темами.

Для підсумкового модульного контролю (МК-1 та МК-2 на другому курсі) використовуються структуровані письмові роботи (з різними видами завдань) та усні бесіди для контролю компетентності з говоріння.

Отже, для контролю знань застосовуються такі методи:

 • тестування (письмове або з допомогою комп’ютерної програми «LIDER» за змістом кожного залікового модуля);
 • усне опитування;
 • усна співбесіда;
 • усне монологічне висловлювання;
 • контроль виконання індивідуального завдання (читання та переклад текстів за спеціальністю);
 • структуровані письмові роботи.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра «Іноземні мови» проводить навчально-методичну роботу за наступними напрямками:

 • керівництво доповідями студентів іноземною мовою з подальшим виступом студентів на щорічних міжнародних конференціях ДНУЗТ, а також у інших вузах;
 • підготовка друкованих та електронних збірників, а також методичних вказівок за профілем кафедри і для самостійної роботи студентів;
 • розробка тестів для проведення модульного контролю з використанням системи «LIDER»;
 • проведення методичних семінарів;
 • організація та проведення олімпіади з іноземних мов;
 • взаємовідвідування занять викладачів кафедри;
 • проведення відкритих занять;
 • методичне забезпечення випуску університетської багатотиражної газети  англійською мовою «Alma Mater»;
 • проведення дискусійного клубу англійською мовою «English Movie Club»;
 • підвищення кваліфікації викладачів кафедри у інших вузах;

Одним з основних напрямків роботи є підготовка навчальних матеріалів для активізації самостійної роботи студентів. Орієнтація на особистість студента визначає сучасну концепцію мовної освіти. Тому самостійна робота в залежності від місця і часу її проведення, а також характеру керівництва викладача і способу контролю за результатами здійснюється наступним чином:

 • самостійна робота під час аудиторних занять під керівництвом викладача;
 • виконання завдань, передбачених у навчальних посібниках;
 • виконання тестових завдань, представлених у друкованому або комп'ютерному різновиді;
 • перегляд відеофільмів і ТV-матеріалів іноземними мовами;
 • індивідуальна, самостійна робота під керівництвом викладача (планові консультації, творчі контакти і т.п.);
 • робота з використанням іншомовних текстів (огляди статей, складання анотацій і рефератів, підготовка презентацій у Power Point);
 • робота з мультимедійними курсами.

Позааудиторні форми роботи студентів:

 • зустрічі з закордонними фахівцями;
 • участь у круглих столах, конференціях з доповідями, і т.п.;
 • переклади для фахових кафедр.

Двічі на семестр кафедра організовує засідання-зустріч English Speaking Club, метою якого є:

 • збагачення словникового запасу студентів;
 • розвиток та закріплення навичок розмовної мови та надання можливості студентам практикувати усну мову шляхом обговорення тих чи інших проблем сьогодення. 

Слід додати, що такий захід носить і виховний характер, так як сприяє  формуванню всебічно й гармонійно розвиненої, творчої та активної молодої людини з особистою точкою зору, небайдужої до проблем сьогодення.

Перед переглядом фільму студенти отримують словник слів та виразів, що використовуються у фільмі. Під час перегляду на мові оригіналу молодь залучається до розуміння усіх нюансів відтінку емоцій, гумору, змісту, вкладених в фільм акторами та режисером. До того ж, студенти звикають до розмовної мови носіїв англійської, що сприяє засвоювати мовні звороти, які вживаються  під час реальних умов спілкування. Після перегляду короткометражного фільму пропонується обговорення та обмін думками та емоціями, що активізує і сприяє закріпленню арсеналу накопичених знань та виразів. Студенти мають гарну нагоду попрактикувати  англійську мову в неформальній та дружній атмосфері. 

Структура зустрічі:

 • Introduction. Знайомство з фільмом, акторами, режисером, метою зустрічі.
 • Vocabulary. Робота зі словником (підготовленим та розданим викладачем заздалегідь).
 • Watching. Перегляд фільму в оригіналі. 
 • Discussion. Обговорення фільму ( зазвичай викладач розробляє завдання та проблемні питання заздалегідь, дуже часто переходить в форму вільної дискусії).
 • Wrap up. Заключна частина, підведення підсумків зустрічі.

Кафедрою проведено 2 зустрічі за минулий семестр, одна з яких відбулася на платформі ZOOM конференції. 

До перегляду було запропоновано короткометражні фільми «The smile man» by Anton Lanshakov та Oscar-Contending film ‘Umbrella’ by Helena Hilario, Mario Pece.

Обговорено наступні проблеми:

 • Складнощі, провали — все це тимчасові неприємності. Але якщо людина перестає пробувати реалізовувати свої мрії, то у неї нема навіть шансів на успіх.
 • Чи можна придбати щастя?
 • Важелі успіху.
 • Емпатична підтримка – це про те, що я розумію тебе, твої емоції і зараз тут з тобою.              
 • Якщо я не є емпатичною людиною, це погано?
 • Почуття щастя значною мірою залежить від…… 
 • Покинуті діти: відчуття самотності, суму та пригніченості.
 • Не суди людину, якщо не знаєш, що в неї за плечима.

Також на базі кафедри засновано науковий гурток німецькою мовою «Wissenschaft und Forschung» («Наука та дослідження»), засідання якого проводить викладач кафедри «Іноземні мови» Смирнова М.Л.

Його діяльність – це вивчення, читання та переклад наукових досліджень і розробок за спеціальністю німецькою мовою, робота над проектами, підготовка до публічних заходів та спеціалізованих конференцій.

Мета роботи гуртка:

 • розвиток уміння працювати із технічною літературою німецькою мовою;
 • розвиток та вдосконалення навичок використання технічної німецької мови в усному та письмовому мовленні;
 • формування навиків написання наукових доповідей, статей та тез німецькою мовою;
 • ознайомлення із культурою  та традиціями німецькомовних країн (зокрема, Німеччина, Австрія);
 • активна участь у формуванні університетського середовища й підтримка культурних традицій університету;
 • неформальне та у формі гри спілкування німецькою мовою.

Завдання роботи гуртка:

 • сприяння залученню студентів до участі в наукових конференціях та творчих заходах німецькою мовою;
 • сприяння зміцненню міжвузівських, міжрегіональних та міжнародних зв'язків студентства;
 • проведення тренінгів, майстер-класів та семінарів для вивчення та розвитку здібностей студентів німецькою мовою;
 • сприяння реалізації суспільно значущих молодіжних ініціатив.