Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція«Економічне відродження України: проблеми, виклики, перспективи»30 березня 2023 року

14 березня, 2023
Новости 4к

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Економічне відродження України: проблеми, виклики, перспективи»
30 березня 2023 року

 


Адреса оргкомітету:
49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, Інститут промислових і бізнес-технологій Українського державного університету науки і технологій, кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня
Тел.: +38 (050) 575-98-80
E-mail: [email protected]


Метою конференції є обговорення актуальних проблем економічного відродження України в контексті системного подолання наслідків військової агресії рф.


Оргкомітет конференції
Голова оргкомітету:
Довбня С.Б., завідувач кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України
Члени оргкомітету:
Педько А.Б., заступник завідувача кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня з наукової роботи, к.е.н., доцент
Ігнашкіна Т.Б., заступник завідувача кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня з навчально-методичної роботи, к.е.н., доцент
Романовський І.Г., доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, к.т.н.
Семенова Т.В., доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, к.е.н.
Найдовська А.О., старший викладач кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня.
Відповідальний секретар оргкомітету:
Гулик Т.В., доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, к.е.н.
тел.: +38 (067) 711-43-73


Тематичні напрямки роботи конференції:
1) економічні виклики, загрози і проблеми, що стали наслідком збройної агресії РФ проти України та їх вплив на діяльність підприємницьких організацій і галузей;
2) міжнародна державна і приватна фінансова підтримка України та її контроверсійна роль у процесі економічного відродження України;
3) фінансово-економічні проблеми функціонування суб’єктів бізнесу та шляхи їх подолання;
4) проблеми ресурсо- та енергозбереження на підприємствах;
5) інвестиційна та інноваційна діяльність підприємств як важіль економічного відродження України;
6) теорія та практика менеджменту суб’єктів малого, середнього і великого бізнесу;
7) оподаткування, облік, аудит, фінансовий моніторинг підприємницьких організацій;
8) екологічні проблеми і способи їх вирішення.


Збірник матеріалів конференції буде розміщено на офіційному сайті кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня Інституту промислових і бізнес-технологій Українського державного університету науки і технологій

Форма участі у роботі Інтернет-конференції – дистанційна
Участь у конференції – безкоштовна


Умови участі у роботі конференції:
Для участі у роботі конференції необхідно до 25 березня 2023 року надіслати на E-mail оргкомітету [email protected]

заявку на участь у конференції за нижченаведеною формою;
тези доповіді.
Назви файлів мають містити прізвище учасника (наприклад: Петренко_заявка, Петренко_тези).


Увага! Від одного учасника конференції приймаються не більше 3-х тез доповіді.


Технічні вимоги до оформлення поданих матеріалів:
1. Матеріал подається українською або англійською мовою в текстовому редакторі MS Word (файл повинен мати розширення *.doc).
2. До друку приймаються тези доповіді обсягом до 3 сторінок.
3. Формат аркушів – А-4, поля – 20 мм з усіх боків, міжрядковий інтервал – одинарний, шрифт – Тїmеs New Roman Сyr 14.
4. Абзацний відступ – 1,25 см.
5. Вирівнювання – по ширині.
6. Графічний матеріал, скомпонований в єдиний об’єкт, розташовується безпосередньо в тексті; формули набираються в MS Equation 3.0.
7. Прізвище, ініціали автора (та наукового керівника для аспірантів і студентів), назва навчального закладу розміщуються у правій частині аркуша.
8. Список літератури – до 5 джерел (оформлюється у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015).


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Тематичний напрямок 3. Фінансово-економічні проблеми функціонування суб’єктів бізнесу та шляхи їх подолання.
Чуб О.С.,
магістрант,
Науковий керівник – Петренко В.М., к.е.н.,
доцент кафедри міжнародної економіки
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
м. Київ
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
(Текст)
Список літератури
1….
2. …
3….


ЗАЯВКА на участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Економічне відродження України: проблеми, виклики, перспективи» 30 березня 2023 року, м. Дніпро
Прізвище, ім´я, по-батькові _______________
_______________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ___________
_______________________________________
Місце роботи / навчання (для студентів і аспірантів) _____________________________
_______________________________________
Посада / академічна група (для студентів) _______________________________________
Науковий керівник (для студентів і аспірантів)______________________________
_______________________________________
Назва доповіді __________________________
_______________________________________
Номер і назва тематичного напрямку ______
_______________________________________
Контактний (мобільний) телефон __________
_______________________________________
Е-mail _________________________________