Транспортний сервіс та логістика

Кафедра «Транспортний сервіс та логістика»

Кафедра є однією з двох випускових кафедр факультету «Управління процесами перевезень».

Науково-педагогічні працівники кафедри задіяні у навчальному процесі в рамках ряду міжнародних проектів:

MISCTIF – магістрів за спеціальностями «Інтероперабельність/Безпека/Сертифікація в галузі міжнародного залізничного транспорту (в рамаках проекту TEMPUS)»

CITISET - «Інтелектуальні транспорті системи» - зв’язок і інформаційні технології для поліпшення безпеки та ефективності транспортних потоків

MieGVF – «Магістр інфраструктури й експлуатації швидкісних і високошвидкісних залізниць» - фахівці з експлуатації найбільш перспективного напрямку розвитку пасажирських перевезень.

CRENG – «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» - проект в рамках програми ERASMUS+, мета якого полягає у розвитку ризик-кризової інженерії на транспорті для забезпечення стабільності функціонування транспортних систем.

Студенти, які навчаються за всіма переліченими програмами мають можливість отримати як український диплом державного зразка про вищу освіту, так і диплом французького університету CNAM.

Основними напрямками наукової та навчальної діяльності кафедри є:

 • організація перевезень і управління на залізничному та автомобільному транспорті
 • логістика та управління ланцюгами постачань
 • організація міжнародних перевезень та митних операцій
 • удосконалення технологій перевізного процесу
 • забезпечення безпеки та стабільності функціонування транспортних систем
 • управління технологічним ризиками транспортного процесу

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів денної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», за наступними спеціалізаціями:

 • 275.02 «Транспортні технології на залізничному транспорті»;
 • 275.03 «Транспортні технології на автомобільному транспорті».

За обома спеціалізаціями ведеться підготовка бакалаврів та  магістрів як денної, так і безвідривної форми навчання за 6 освітньо-професійними програмами, які акредитовані за IV рівнем:

 • За спеціалізацією 275.02:
 1. «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» (рівень вищої освіти – бакалавр)
 2. «Транспортні технології на залізничному транспорті» (рівень вищої освіти – магістр)
 3. «Транспортно-експедиторська діяльність і логістика» (рівень вищої освіти – бакалавр)
 4. «Логістика та ризик-кризове управління на транспорті» (рівень вищої освіти – магістр)
 • За спеціалізацією 275.03:
 1. «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»(рівень вищої освіти – бакалавр)
 2. «Транспортні технології на автомобільному транспорті» (рівень вищої освіти – магістр)

 

Освітня програма «Логістика та ризик-кризове управління на транспорті» - нова, введена в дію в 2020 році.

Дана освітня програма реалізується в рамках проекту ERASMUS+ та впроваджується вперше в Україні.

Фахівці з транспортно-експедиторської діяльності та логістики є затребуваними на сучасному ринку праці в галузі транспорту, оскільки в умовах ринкової економіки і з підвищенням конкуренції між різними видами транспорту стає важливим злагоджена організація ланцюгів постачання сировини і готової продукції від виробництв до споживачів; а так само важливою є і ефективна організація транзитних та експортно-імпортних вантажів точно в строк.

Особливої актуальності підготовка фахівців з логістики набула в умовах військової агресії проти нашої країни, оскільки стабільне забезпечення військових є запорукою організації ефективного супротиву.

У навчальному корпусі університету за кафедрою закріплено 19 кімнат загальною площею 835,2 кв. м.

Характеристика аудиторій, закріплених за кафедрою

 

На кафедрі функціонує учбова лабораторія з організації руху поїздів - базова лабораторія, яка забезпечує практичну підготовку фахівців-експлуатаційників.

Наявне оснащення лабораторії дозволяє випускникам здобувати необхідні навички в робочі черговими по станції та поїзними диспетчерами для швидкої адаптації на транспорті.

 

Макет залізничної станції, що використовується для проведення лабораторних робіт

Загальний вигляд одного з робочих місць лабораторії "Організації руху поїздів"

 

Підготовка фахівців на кафедрі відбувається з урахуванням тенденцій сучасної освіти, значне місце навчальних планах відводиться вивченню сучасних інформаційних технологій та методів управління на автомобільному та залізничному транспорті. В навчанні широко застосовуються комп’ютерні технології, сучасні програмні комплекси та тренажери.

Робоче вікно комп’ютерного тренажера чергового по залізничній станції

 

Оскільки сучасні технології транспортування здебільшого орієнтовані на впровадження логістичних принципів управління та мультимодальні перевезення, при навчанні на кафедрі «Транспортний сервіс та логістика» передбачено викладання ряду дисциплін, які надають відповідні знання майбутнім фахівцям, серед яких:

 • Логістика
 • Управління ланцюгами постачань
 • Міжнародні транспортні коридори та технології перевезень
 • Транспортно-експедиторська діяльність та інші

Штат кафедри складається з компетентних та досвідчених викладачів, більшість з яких мають практичний досвід роботи на підприємствах залізничного та автомобільного транспорту, транспортно-експедиторських та логістичних компаніях. З 14 штатних науково-педагогічних працівників кафедри 9 мають наукові ступені та звання, в т.ч. 1 доктор та 8 кандидатів технічних наук.

Введена в експлуатацію у 2020 році сучасна комп’ютерна лабораторія, що була створена в рамках проекту ERASMUS+, включає в себе 15 потужних комп’ютерів із спеціалізованим ліцензійним програмним забезпеченням, призначеним для моделювання поведінки складних систем, дослідження процесів, що впливають на показники транспортного процесу та ризиків, що виникають при його реалізації.

Проведення практичних занять з використання пакету AniLogic

Практичні заняття в лабораторії ризик-кризового управління на транспорті

 

 

Для вивчення прикладного аспекту прогнозування роботи складних систем та ризикових ситуацій, що можуть виникнути в процесі їх роботи, на всі комп’ютери встановлено сучасний програмний пакет AnyLogic. За допомогою цього програмного забезпечення на практичних та лабораторних заняттях студенти мають змогу освоїти принципи побудови моделей транспортерних систем та подальшого управління ними.

Всі співробітники регулярно проходять підвищення кваліфікації як в Україні, так і за кордоном, з метою дослідження останніх тенденцій в управлінні транспортними процесами та системами. Зокрема в 2020 році 6 викладачів кафедри пройшли онлайн стажування у Варшавському політехнічному університеті за програмою управління ризиками в транспортних системах;

у 2021-2022 році за напрямком організації ланцюгів постачань.

 

Контактні дані завідувача кафедри

Завідувач кафедри «УЕР» – Окороков Андрій Михайлович, доцент, кандидат технічних наук.

Електронна адреса – [email protected].

Телефон службовий – (056) 793-19-62, (056) 373-15-70, мобільний – (067) 302-88-75.

Каб. 449.