Хімія та інженерна екологія

 

Історія кафедри

Кафедра «Хімія» – одна з найстаріших кафедр, яка працює з дня заснування університету. Сучасну назву «Хімія та інженерна екологія» кафедра здобула у 1999 році у зв’язку з відкриттям нової спеціальності за напрямком «Екологія наземного транспорту».

Першими завідуючими кафедри були доцент Стефановська З. Ф. (1933–1936), академік Ройтер В. А. (1937–1941), професор Лєбєдєв П. П. (1941–1942), професор Розенберг М. А. (1942–1948), доцент Донська Д. Б. (1949–1953), доцент Богданова Л. П. (1968). У період з 1954 по 1968 рік кафедру очолював видатний вчений університету,  засновник наукової школи хімії фтору, професор Йосип Григорович Рис.

З 1969 по 2007 рік кафедру очолював видатний вчений університету, заслужений діяч науки та техніки, професор Плахотник Володимир Миколайович. За цей період кафедра формує головні наукові спеціалізації у галузі хімії неорганічних фторидів та охорони довкілля на залізничному транспорті, які успішно працюють до сьогодні.

Після завчасної смерті професора Плахотника В. М. з січня 2007 по травень 2015 року кафедру очолювала доцент Яришкіна Лариса Олександрівна, яка успішно розвивала наукову школу інженерних рішень природоохоронної діяльності та охорони довкілля на залізничному транспорті. З 01 червня 2015 року кафедру очолює доктор технічних наук, професорЗеленько Юлія Володимирівна.

Зараз на кафедрі працюють:

професор Сніжко Л. О. – д-р хім. наук, професор, займається питаннями корозостійких покриттів та кінетики і термодинаміки утворення кристалічних осадів на металевих поверхнях;

доцент Яришкіна Л.О.. – канд.       хім. наук, доцент, займається питаннями очистки природних та стічних вод, очистки повітря;

доцент Тарасова Л. Д. – канд. хім. наук, доцент, займається розробкою високоефективних електролітів літієвих джерел струму;

доцент Маркова І. В. – канд. хім. наук, доцент, займається дослідженнями шляхів утилізації та вторинного використання відходів резини та резино-технічних виробів;

старший викладач Ковтун Ю. В. – досліджує питання комплексної переробки промислових відходів та розробки чистих технологій;

асистент Безовська М. С. – канд. техн. наук, досліджує питання утилізації та регенерації відпрацьованих моторних олив, наразі захищає кандидатську дисертацію;

асистент Лещинська А. Л. – досліджує питання раціонального поводження з нафтовміщуючими відходами підприємств транспорту, наразі готує дисертацію до захисту.

У період з 1999 по 2014 роки на кафедрі працювали доценти В. Б. Тульчинський, А. Х. Драбкіна, Ю. В. Слізький, Н. Т. Арламова, професор А. І. Дворецький.

Інженерно-технічну підготовку навчального процесу забезпечують завідувач навчальної лабораторії Авраменко І. О., старший лаборант Гуріна Т. Ю. В., лаборант Єфремова Р. В.

Кафедра «Хімія та інженерна екологія» провадить загальну екологічну освіту студентів усіх факультетів університету. З метою формування екологічної культури студентів університету працівниками кафедри постійно провадяться заходи, спрямовані на формування та поширення нової екологічної думки. Загалом, в університеті кафедра реалізує навчально-педагогічну діяльність у напрямках:

– інтеграція вивчення курсу «Загальна екологія» у навчальні плани усіх спеціальностей університету;

– підготовка фахівців з екології та охорони навколишнього середовища;

– залучення молоді до науково-технічної творчості у галузі охорони довкілля;

– підвищення кваліфікації фахівців та студентів, залучених до процесу екологічної освіти в університеті;

– співпраця кафедри з громадськими організаціями щодо реалізації спільних екологічних програм.

Починаючи з 1999 року на базі кафедри здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». За ці роки науково-педагогічний склад кафедри підготував 40 магістрів та 200 спеціалістів, більша частина яких працює за фахом у державних установах, органах місцевого самоврядування та підприємствах України.

З метою посилення конкурентної здатності випускників на ринку праці викладачі кафедри проводять активну роботу з адаптації навчальних планів до актуальних потреб економіки та промисловості. До програми підготовки бакалаврів з екології включені інноваційні курси очищення природних та стічних вод, утилізації та рекуперації відходів, екологічного менеджменту підприємств. Кафедра інтенсивно впроваджує кращі практики європейської екологічної освіти, інтегруючі у фахові курси ключові питання управління природоохоронною діяльністю згідно ISO 14000 та стратегії сталого розвитку.

Науково-педагогічний склад кафедри приділяє особливу увагу практичній підготовці студентів. На базі кафедри працює дві навчальні лабораторії, оснащені сучасними приладами хімічного та фізичного аналізу компонентів довкілля. До фахових курсів кафедри інтегровані лабораторні та практичні заняття, які охоплюють усі питання моніторингу та інструментального контролю виробничих викидів та скидів, хімічного аналізу відходів та ґрунту, фізичних факторів навколишнього середовища.

Для студентів кафедри створені усі умови для підвищення фахової майстерності та набуття знань та вмінь.

Щорічно усі студенти-екологи проходять навчально-виробничу практику на базі підприємств, які успішно провадять сучасні системи екологічного менеджменту та моніторингу впливу на довкілля. Серед баз практики широко представлені наукові установи, виробничі лабораторії та громадські екологічні організації. На засадах творчої співпраці успішно працюють філія кафедри на базі Насосно-фільтрувальної станції НД Вузол Придніпровської залізниці.

Найкращі студенти кафедри проходять фахове стажування у державних органах виконавчої влади, серед яких Державна екологічна інспекція та Департамент екології та природних ресурсів Обласної державної адміністрації.

Студенти кафедри активно залучаються до наукової творчості та вирішення актуальних проблем екологічної безпеки залізничного транспорту та Дніпропетровського регіону. Щорічно наукові розробки студентів-екологів презентуються на конкурсах різного рівня. За останні роки студенти кафедри здобули перемогу у більш ніж 10 конкурсів наукових робіт, посіли призові місця 5 фахових олімпіад та отримали понад 5 грантів для реалізації власних ініціатив.

На базі кафедри вже майже 20 років поспіль проводиться найбільша у регіоні спеціалізована екологічна наукова конференція молодих вчених «Екологічний інтелект». Тільки за останні п’ять років у роботі конференції прийняло участь понад 600 молодих науковців з 20 країн світу.

Співробітники кафедри провадять успішну роботу із залучення шкільної молоді до наукових досліджень та фахового екологічного навчання. За останні роки кафедрою реалізовано низку проектів інноваційної випереджаючої екологічної освіти серед учнів шкіл сільської місцевості Томаківського та Павлоградського районів області. Дев’ять учнів, вихованців кафедри, є призерами та лауреатами екологічних наукових конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Починаючи з 1994 року на базі кафедри працює Галузева науково-дослідна лабораторію «Охорона навколишнього середовища на залізничного транспорту», яка наразі є підрозділом Науково-дослідної частини університету. У період 1994–2007 роки керівництво ГНДЛ «ОНС» очолювала доцент Л. О. Яришкіна, яка починаючи з 2007  по 2016 рр здійснювала наукове керівництво роботою лабораторії.

Зараз у складі ГНДЛ працюють:

Бойченко Андрій Миколайович – завідуючий ГНДЛ, займається питаннями екологічної безпеки залізничного транспорту, екологічної сертифікації рухомого складу та нормуванням антропогенного навантаження промислових підприємств, наразі готує дисертацію до захисту;

Васильєва Світлана Володимирівна – старший науковий співробітник, займається питаннями метрологічного та інструментально-аналітичного контролю забруднення компонентів довкілля;

Романенко Євген Петрович – науковий співробітник, займається питаннями комплексної оцінки впливу промислових підприємств на навколишнє природне середовище;

Сорока Максим Леонідович – старший науковий співробітник, займається питаннями комплексної утилізації відходів та нормативного забезпечення управління природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання, наразі готує дисертацію до захисту.

У період з 1999 по 2014 роки у ГНДЛ працювали старші наукові співробітники Н. Ф. Товмаш, Н. Ю. Сорока, І. Л. Гулівець, Заіка М. О.

ГНДЛ «ОСН» – є провідним науковим підрозділом. що забезпечує науково-методичний супровід природоохоронної діяльності підприємств залізничного транспорту та інших промислових підприємств Дніпропетровської області та України загалом. Починаючи з 2003 року ГНДЛ «ОНС» є акредитованою та атестованою лабораторією на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду за забрудненням довкілля.

В останні роки ГНДЛ налагодила ефективну наукову співпрацю з найбільшими промисловими підприємствами м. Дніпропетровська та області. Наразі ГНЛД є найбільшою не державною науково-дослідною лабораторією, що здійснює моніторинг природоохоронної діяльності промислових підприємств в Дніпропетровській області.

Сьогодні науковці ГНДЛ здійснюють науково-дослідну діяльність за такими напрямками:

– комплексні дослідження з інвентаризації викидів, скидів та відходів промислових підприємств;

– обґрунтування дозволів на викиди, спеціальне водокористування, утворення та розміщення відходів промислових підприємств;

– інструментально-аналітичний контроль вмісту забруднюючих речовин у пробах промислових викидів зворотних та стічних вод;

– розробка сучасних технологій перевезення екологічно-небезпечних вантажів;

– розробка технологій очищення природних та стічних вод, утилізації та рекуперації відходів, спеціальної підготовки води для теплоенергетичних установок;

– створення високоенергоємних джерел живлення для потреб транспорту та промисловості.

За останні десять років науковцями ГНДЛ виконано понад 80 науково-дослідних робіт загальним обсягом фінансування більш ніж 3,0 млн. грн. та 500 тис. дол. США.

За останні роки науковцями ГНДЛ опубліковано понад 20 наукових праця та отримано більш ніж 10 охоронних документів інтелектуальної власності.

Серед наукових розробок ГНДЛ найбільшого значення та визнання: Галузева програма «Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті України», «Правила користування системами водопроводу та каналізації на залізничному транспорті України», «Нормативи водоспоживання та водовідведення на залізничному транспорті», Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні із залізничним транспортом», Методика розрахунків питомих балансових норм водоспоживання та водовідведення на підприємствах залізничному транспорту», «Основні напрямки реконструкції водоочисних споруд підприємств залізничного транспорту», «Рекомендації щодо екологічної оцінки відпрацьованого баласту для повторного використання».

Науковці ГНДЛ «ОНС» є активними учасниками Організації Співдружності Залізниць. В рамках цієї міжнародної наукової діяльності ГНДЛ розроблені та затверджені: Рекомендації щодо ліквідації екологічних наслідків аварій при перевезенні небезпечних вантажів», «Рекомендації щодо ліквідації відходів, які утворюються від діяльності залізничного транспорту» та інші.

Науковці ГНДЛ спільно з співробітниками кафедри провадять фахову та випереджаючу екологічну освіту студентської молоді університету. В останні роки викладачі кафедри спільно з науковцями ГНДЛ впроваджують використання сучасних комп’ютерних технологій у навчальний процес та організацію наукової діяльності. Науково-педагогічний склад кафедри залучений до реалізації міжнародних проектів MISСTIF «Інтероперабільність. Безпека. Сертифікація» у галузі міжнародного залізничного транспорту в Україні та Центральній Азії. Науково-педагогічний склад кафедри активно залучений до створення інноваційних курсів дистанційної та мультимедійної фахової та неформальної екологічної освіти у системі MOODLE.