Гідравліка, водопостачання та фізика

   Кафедра «Гідравліка, водопостачання та фізика» створена 01.02.2023 року шляхом об’єднання кафедри «Гідравліка та водопостачання» та кафедри «Фізика».

   Кафедра "Гідравліка та водопостачання" створена одночасно із створенням університету в 1930 році і з перших днів свого існування готує фахівців в галузі водопостачання, водовідведення та раціонального використання водних ресурсів.

   Кафедра є випускаючою за двома спеціальностями: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», за освітньою програмою «Водопостачання та водовідведення» таза спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», за освітньою програмою «Захист довкілля та техногенна безпека».

   Для підготовки фахівців за кожною освітньою програмою на кафедрі створено сучасні науково-навчальні лабораторії, де студенти отримують практичні знання з очистки стічних вод, водопідготовки, раціонального використання водних ресурсів, захисту довкілля від забруднення, комп’ютерного моделювання процесів гідроаеродинаміки та масопереносу. Студенти проводять наукові дослідження в цих лабораторіях з використанням сучасного обладнання. Результати досліджень студентів використовуються у магістерських роботах.

        

Робота студентів у лабораторіях кафедри

   На кафедрі здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів наук, PhD, докторів наук). На кафедрі захищено 12 дисертацій: 2 докторські дисертації та 10 кандидатських (PhD) дисертацій. Дисертації захищені за спеціальностями: екологічна безпека, охорона праці, водопостачання та каналізація, екологія.

 

Студентська наука

Студенти, які навчаються на кафедрі, починаючи з другого курсу залучаються до наукової роботи і проводять дослідження під керівництвом викладачів кафедри за наступними напрямками:

1. Розробка сучасних методів очистки природних і стічних вод.

2. Прогнозування забруднення водного середовища.

3. Моделювання наслідків терактів на промислових об'єктах і транспорті.

4. Захист довкілля від техногенного забруднення.

5. Розробка комп’ютерних моделей прогнозу рівня забруднення природного навколишнього середовища.

6. Створення сучасних методів оцінки техногенних ризиків.

 

На кафедрі працюють два студентських наукових гуртки:

1. Сучасні проблеми водопостачання та водовідведення.

2. Захист довкілля від антропогенного навантаження.

   Щорічно на кафедрі проводиться студентська наукова конференція по результатам роботи студентських наукових гуртків.

Наукова конференція по результатам роботи студентських наукових гуртків (засідання проводить доц. Долина Леонід Федорович)

Результати своїх наукових досліджень студенти представляють щорічно на міжнародних наукових конференціях.

Участь студентів у науковій конференції (м. Черкаси)

 

Представлення студентської наукової роботи ст. Лебединською М. на конференції (м. Харків, ХНУБА)

Нагородження ст. Гуріної Є. за перемогу у конкурсі студентських наукових робіт

   Крім цього, свої наукові результати студенти кафедри представляють на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Результати цих наукових досліджень отримують високу оцінку, що відображається в отриманих нагородах та дипломах різного ступеню:

 

1. ст. Гостренко К. (2013 р.) – диплом ІІІ ступеня.

2. ст. Дацько О. (2016 р.) – диплом ІІ ступеня.

3. ст. Лебединська М. (2017 р.) – диплом ІІІ ступеня.

4. ст. Ністратов О. (2018 р.) – диплом І ступеня.

5. ст. Гурська Г. (2019 р.) – диплом І ступеня.

 

   Протягом декількох років магістерські роботи, що виконувались на кафедрі «Гідравліка та водопостачання», були нагороджені дипломами І ступеня у конкурсі на кращий науковий рівень дипломних проектів та магістерських робіт університету в номінації «Краща магістерська робота».

   Студенти, які навчаються на кафедрі, отримують знання в різних сферах, тому вони приймають участь в наукових конференціях не тільки по проблемам водопідготовки, але і в конференціях, що присвячені проблемам в інших галузях науки: «Пожежна та техногенна безпека», «Екологічна безпека», «Людина та космос».

 

Нагороди студентів кафедри

 

Наукова робота кафедри

Наукова робота на кафедрі здійснюється в декількох напрямках:

1. Розробка сучасних методів, технологій очистки вод.

2. Розробка методів захисту довкілля від техногенного забруднення.

3. Математичне моделювання роботи споруд систем водопостачання та водовідведення.

4. Оцінка ризиків при аваріях, терактах на промислових об’єктах та транспорті.

При проведенні наукових досліджень широко використовується метод фізичного експерименту. Цьому сприяє експериментальна база кафедри, що була поповнена сучасними приладами, переданими NATO в період, коли кафедра співпрацювала з альянсом в рамках програми«NATO SPS “Decision Supports System for Accidental or Emergency Environmental Pollution”». Протягом 8 років результати наукових розробок кафедри по проблемі створення комп’ютерних моделей оцінки ризиків при терактах доповідались на семінарах NATO (Італія, Румунія, Польща, Нідерланди, Португалія).

проф. D. Steyn (представник NATO), проф. Біляєв М.М. в університеті Aveiro (Португалія), робота над проектом

Участь співробітників кафедри у web-семінарі з NATO по проблемі розробки комп’ютерних моделей оцінки ризиків при терактах

 

Наукові розробки співробітників кафедри в галузі створення компютерних моделей оцінки ризиків при терактах були опубліковані в наукових виданнях NATO.

Публікації NATO, де представлені наукові результати співробітників кафедри

 

Специфікою наукових досліджень кафедри є створення нових методів математичного (чисельного) моделювання процесів аерогідродинаміки, тепломасопереносу, забруднення природного навколишнього середовища. Під керівництвом проф. Біляєва М.М. в ДНУЗТ була створена школа чисельного моделювання.

   За останні 15 років співробітниками кафедри видано понад 25 наукових монографій, 5 навчальних посібників та близько 270 наукових статей.

   Кафедра «Фізика» здійснює навчання студентів на різних факультетах університету за денною та безвідривною формами навчання за такими основними формами навчальної роботи: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, консультації, організація самостійної роботи студентів.

   Головними напрямками науково-дослідних робот, що проводяться співробітниками кафедри, є: теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей конденсованих матеріалів, які одержані в умовах, далеких від рівноваги; теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей речовин та матеріалів. Іншим важливим науковим напрямком в роботі кафедри є удосконалення методики викладання фізики в технічному вузі.

   Кафедра співпрацює з інститутом металофізики НАНУ, Дніпровським національним університетом ім. О.Гончара, Запорозьким національним університетом, Харківським національним університетом тощо.