Фінанси, облік та психологія

 

Освітня програма «071 «Облік і оподаткування» очима випускників»

 

Кафедра обліку і оподаткування є однією з провідних на Економіко-гуманітарному факультеті та здійснює навчально-методичну, науково-дослідну, виховну роботу та виконує підготовку фахівців за спеціальністю 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ».

Професії бухгалтера, аудитора, податківця вважаються одними з найбільш затребуваних в сучасному світі. І це не дивно, адже з кожним роком створюється все більше дрібних фірм і приватних підприємств, які зобов’язані вести облік руху фінансів і матеріальних благ. Отже, фахівець даної сфери буде користуватися попитом на ринку праці навіть у важкі часи.

Бухгалтер – професія, що дозволяє отримувати нові знання та навички в режимі «нон-стоп». Більше того, з кожним роком стажу додається досвід роботи, отже, Ви можете розраховувати на підвищення на посаді. Володіючи певними знаннями в галузі бухгалтерії, аудиту, оподаткування фахівець може крім основної роботи брати підробітки. Тобто, вести облік фінансів маленьких фірм на дому, така послуга досить добре оплачується і займає всього кілька годин на день.

На кафедрі створено всі необхідні умови навчання студентської молоді. Процес навчання проходить в спеціально обладнаних лекційних і мультимедійних аудиторіях. Практичні заняття з багатьох предметів проводяться в комп`ютерних класах, де студенти набувають навиків роботи з комп`ютерною технікою, використовуючи спеціалізовані бухгалтерські програми, такі як 1С: Підприємство та «Фобос». Студенти проходять технологічну і виробничу практику безпосередньо на підприємствах залізничного транспорту.

Підготовка студентів здійснюється за такими кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр та доктор філософії за денною та заочною формами навчання. Також здійснюється перепідготовка спеціалістів за другою вищою освітою (магістратура).

Наші випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку у веденні бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, внутрішнього аудиту, оцінці суттєвості подій, аналізі операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності.

Фахівець з обліку і оподаткування  сьогодні не тільки виконує традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі охорони активів і збереженні того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому, веде податковий облік з точки зору мінімізації податкових розрахунків та здійснює податкові консультації.

Освітньо-професійна підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється на принципах кредитно-модульної системи й передбачає вивчення гуманітарних, загальноекономічних та фахових дисциплін: бухгалтерський облік, фінансовий облік, концепції та принципи бухгалтерського обліку, управлінський облік, облік у банках, облік на залізничному транспорті, облік у галузях економіки, аудит, організація та методика аудиту, контроль та ревізія, економічний аналіз, організація та методика економічного аналізу, економічний аналіз на залізничному транспорті, фінансовий менеджмент, політична економія, історія економіки та економічної думки, макро - та мікроекономіка, економіка підприємства, статистика, менеджмент, маркетинг, гроші та кредит, страхування, інвестування, інформаційні системи і технології у обліку, податковий облік, іноземна мова та інші дисципліни.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України на кафедрі «Облік і оподаткування» з 17 по 19 грудня 2018 року працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія у складі завідувача кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктора економічних наук, професора Лазаришиної І. Д. (голова комісії) та професора кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету, доктора економічних наук Гоголь Т. Д. ознайомилася з матеріалами акредитаційної справи, перевірила достовірність інформації про фактичний стан кадрового, навчально-методичного, наукового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» ОС «Магістр» у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та його відповідність вимогам чинного законодавства.

У результаті в експертному висновку відзначена спроможність Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Підготовка спеціалістів спрямована на отримання студентом глибоких знань, які надають йому можливість працевлаштування бухгалтером та податковим консультантом на підприємствах різних форм власності та різних напрямків діяльності.

Випускники нашої спеціальності можуть працювати на підприємствах різних форм власності на посадах:

  • бухгалтера з обліку грошових коштів, матеріалів, основних засобів;

  • економіста планового та фінансового відділів;

  • аудитора;

  • ревізора.

Після здобуття певного досвіду спеціаліст може обіймати посади:

  • віце-президента фірми з фінансів;

  • фінансового директора;

  • головного бухгалтера;

  • начальника відділу (управління);

  • інші керівні посади в управлінні підприємствами, структурними підрозділами залізниць, різних формуваннях регіонального і територіального рівнів (область, район) та інших структурах управління і господарської діяльності, а також у правоохоронних органах.

Навчання за спеціальністю  здійснюється за рахунок бюджетних коштів і за контрактом. Існує денна і заочна форми навчання. Підготовка фахівців здійснюється за ступенями: бакалавр (4 роки навчання денна і 5 років заочна форми), бакалавр за скороченим терміном навчання після технікуму (2 роки денна та 2 рік 6 міс. заочна форма навчання), магістр (1,5 року навчання денна і заочна форми), доктор філософії (4 роки денна та заочна форма навчання).

Хлопці та дівчата можуть паралельно навчатися на кафедрі військової підготовки та отримати офіцерське звання, що дає можливість працевлаштування в податкову поліцію, ОБЕП та економічні відділи СБУ.

Кафедра «Облік і оподаткування» знаходиться на другому поверсі старого навчального корпусу (ауд. 253а, 253б, 253в).

Досягнення кофедри