Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти

Керівник ННЦ ЗЯО – Гришечкін Сергій Анатольович

Кімната 229, тел. 2-10, 056 373 15 10
e-mail: [email protected]

Основною метою діяльності відділу забезпечення якості освіти є реалізація стратегічних цілей Університету, удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, удосконалення існуючих освітніх програм для підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр, магістр, доктор філософії. Створення освітнього середовища, яке б задовольняло потреби та інтереси здобувачів освіти під час навчання в Університеті.

Завдання діяльності відділу із забезпечення якості освіти:

- Координація діяльності структурних підрозділів Університету з розробки, впровадження та підтримки функціонування системи забезпечення якості освіти.

- Організація та здійснення внутрішнього моніторингу діяльності підрозділів Університету з виконання процедур для забезпечення якості освіти.

- Забезпечення публічного доступу до документів системи забезпечення якості освіти через використання веб-сайту Університету та внутрішньої системи дистанційного навчання.

- Розробка критеріїв оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань.

- Проведення просвітницької діяльності щодо дотримання академічної доброчесності серед здобувачів освіти та викладацького складу Університету.

- Моніторинг якості роботи інформаційних систем університету для забезпечення ефективного управління освітнім процесом.

- Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та освітні кваліфікації.

- Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників університету і здобувачів вищої освіти.

- Моніторинг роботи Гарантів освітніх програм з періодичного їх перегляду та удосконаленню, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

- Організація проведення опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх програм та організації освітнього процесу.

- Моніторингова оцінка, за результатами опитування, якості знань і рівня задоволеності освітнім середовищем здобувачів вищої освіти

- Взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та МОН України, ДСЯО.

- Вивчення досвіду забезпечення якості вищої освіти вітчизняних та іноземних ЗВО та запровадження кращих практик в університеті.

Взаємодія з іншими підрозділами університету

- Відділ у своїй діяльності взаємодіє із навчальним, навчально-методичним відділами та іншими структурними підрозділами Університету для здійснення моніторингу якості освіти, отримання об’єктивної інформації щодо якості надання освітніх послуг, визначення напрямів поліпшення освітянської діяльності.

- Відділ взаємодіє з керівництвом Університету (завідувачами кафедр, деканами факультетів/ директорами ННЦ, проректорами, керівниками інших структурних підрозділів тощо).

- Відділ співпрацює із органами студентського самоврядування.

У своїй діяльності відділ керується: Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII., Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ., Статутом Університету, «ПОЛОЖЕННЯМ про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості» Університету, ПОЛОЖЕННЯ про відділ забезпечення якості освіти Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Посилання:

ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

ПОЛОЖЕННЯ про Відділ забезпечення якості освіти