Система внутрішнього забезпечення якості

Принципи та процедури забезпечення якості

Процедура забезпечення якості освітньої діяльності має дві складові:

  1. вимоги та норми до впровадження та організації освітньої діяльності, що зазначені певними державними актами (нормативно-правовими документами, внутрішніми документами університету і т. н.);
  2. контроль за виконанням визначених вимог і норм, моніторинг і аналіз показників якості освіти, формування на підставі аналізу заходів із поліпшення функціонування системи забезпечення якості освіти.

Процедури забезпечення звітності, контролю та моніторингу показників діяльності із забезпечення якості освіти в університеті проводяться :
 на рівні кафедр – у вигляді контролю діяльності науково-педагогічних працівників, слухання, обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедр, розміщення протоколів засідань на електронному ресурсі університету(Lider)в розділі «Якість освіти» певного факультету. Моніторинг щодо виконання прийнятих рішень проводить навчально-методичний відділ;
– на рівні факультету – у вигляді контролю діяльності кафедр, слухання, обговорення питань та прийняття рішень на засіданні вченої ради факультету, розміщення протоколу засідання  на електронному ресурсі університету(Lider)в розділі «Якість освіти» певного факультету. Моніторинг щодо виконання прийнятих рішень проводить навчально-методичний відділ;
– на рівні університету – у вигляді контролю діяльності факультетів, відокремленого структурного підрозділу Львівська філія, інших підрозділів, слухання питань, обговорення та прийняття рішень на засіданні Вченої ради університету, впровадження відповідних рішень, розміщення інформації на електронному ресурсі університету (web- сайт Університету). Моніторинг щодо виконання прийнятих рішень виконує вчений секретар.

Поточний моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм

Освітні програми розробляються в університеті для всіх рівнів вищої освіти за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі стандартів вищої освіти з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій.
Із метою постійного удосконалення освітніх програм, забезпечення відповідності освітніх програм цілям, очікуванням, потребам і задоволенням стейкхолдерів (учасників освітнього процесу, роботодавців і т. і.) та суспільства, університет здійснює їх періодичний перегляд та моніторинг.

Рейтинг підрозділів та науково-педагогічних працівників УДУНТ за 2021/2022 навчальний рік.

Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників університету у 2020/2021 навчальному році.

Рейтинг викладачів

Рейтинг професорів

Рейтинг доцентів

Моніторинг здіснюється відповідно до "Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) університету Детальна інформація Т У Т.

Якість освіти через якісне підвищення кваліфікації викладачів університету

Кодекс академічної доброчесності ДНУЗТ

План заходів щодо академічної доброчесності

Порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт

Звіт щодо соціологічного дослідження «Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі»

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників УДУНТ

Положення про відділ забезпечення якості освіти